2015-12-22

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Z dniem 16 czerwca 2016r. wchodzi w życie ustawa o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego z dnia 25 lutego 2016r.o (Dz. U. 2016 poz. 352), która dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia postanowień dyrektywy 2003/98/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 listopada 2003 r. w sprawie ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego (dz. Urz. UE L 345 z 31.12.2003, str. 90) zmienionej dyrektywą 2013/37/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 czerwca 2013r. zmieniającą dyrektywę 2003/98/WE w sprawie ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego (Dz. Urz. UE L175/1).

Polska, będąc jednym z Państw Członkowskich UE implementowała  do własnego porządku prawnego Dyrektywę 2003/98/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 listopada 2003r. w sprawie ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego zmienionej dyrektywą 2013/37/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 czerwca 2013r. i wdrożyła w życie przepisy stanowiące o ponownym wykorzystaniu informacji pochodzącej z sektora publicznego, przez sektor prywatny. Celem i głównym założeniem niniejszej dyrektywy było poszerzenie możliwości pozyskiwania informacji pochodzących z sektora publicznego, który zbiera, produkuje i rozpowszechnia szeroki zakres informacji. Dyrektywa miała pomóc w budowaniu społeczeństwa informacyjnego i naukowego, a także pomagać w uzyskiwaniu dostępu do nowych sposobów pozyskiwania wiedzy. Prawo unijne miało pomóc krajom członkowskim, aby przynajmniej w minimalnym stopniu ujednolicić i zharmonizować reguły i praktyki odnoszące się do wykorzystania zasobów informacyjnych sektora publicznego.

Jak rozumieć pojęcie "ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego"?

Zgodnie z art. 2, ustęp 2 ustawy, "przez ponowne wykorzystywanie należy rozumieć wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, zwane  dalej użytkownikami, informacji sektora publicznego, w celach komercyjnych lub niekomercyjnych, innych niż pierwotny publiczny cel, dla którego informacja została wytworzona”.

Wniosek może dotyczyć umożliwienia, przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy, ponownego wykorzystywania  w sposób stały i bezpośredni w czasie rzeczywistym informacji sektora publicznego, gromadzonych i przechowywanych w systemie teleinformatycznym organu.

Wnioski o ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego prosimy kierować na adres:
 
Redakcja BIP
Powiatowy Inspektorat Weterynarii
ul. Wojska Polskiego 195a
86-100 Świecie

e-mail: swiecienw.piw@wetgiw.gov.pl
 -------------------------------------------------------

Zgodnie z ustawą, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Świeciu może określić warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego, zamieszczonej w Biuletynie Informacji Publicznej.

  • Zobowiązuje się do informowania o źródle pozyskania danych w postaci dopisku o treści: "Źródło: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Świeciu",
  • Zobowiązuje się do wskazania daty pozyskanej informacji.
  • Zobowiązuje sie do wskazania daty wytworzenia przez Powiatowy Lekarz Weterynarii w Świeciu danej informacji.
  • Zobowiązuje się, przy przetwarzaniu uzyskanej informacji, do zachowania jej pierwotnie pozyskanej od  Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Świeciu formy, w celu ewentualnego dalszego udostępniania innym użytkownikom.

    Zobowiązuje się do informowania przez wnioskodawcę o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej.

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani uzyskaniem informacji sektora publicznego do ponownego wykorzystnia na innych warunkach niż wskazane wyżej bądź z ich pominięciem, wówczas należy złożyć stosowny wniosek.

Środki prawne przysługujące w przypadku odmowy przekazania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystania, określenie warunków ponownego wykorzystania lub wysokości opłaty.

 

I. Zgodnie z treścią art. 6 i 10 ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego, Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Świeciu może odmówić, w drodze decyzji, ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego w następujących przypadkach:

  • kiedy dostęp do informacji publicznej podlega ograniczeniom, o których mowa w art. 6 (np. informacje niejawne, ochrona interesu majątkowego RP, ochrona danych osobowych, prawo do prywatności) lub w przepisach odrębnych ustaw,
  • kiedy ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego naruszy prawa autorskie i prawa pokrewne przysługujące podmiotom trzecim,
  • kiedy wniosek dotyczy tworzenia informacji sektora publicznego, ich przetwarzania w sposób lub w formie w wskazanych we wniosku o ponowne wykorzystywanie oraz sporządzania z nich wyciągów, jeżeli spowoduje to konieczność podjęcia nieproporcjonalnych działań przekraczających proste czynności.

Powyższe rozstrzygnięcia podejmowane są w formie decyzji administracyjnych, na które służy odwołanie zgodnie z pouczeniem w treści decyzji (ewentualnie wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy).

II. W sytuacji, gdy organ przedstawia wnioskodawcy ofertę zawierającą:

  • warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej,
  • wysokość opłat za ponowne wykorzystywanie informacji publicznej,


wnioskodawca, który otrzymał ofertę, może, w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty, złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy albo powiadomić organ o przyjęciu oferty. Brak zawiadomienia o przyjęciu oferty w terminie w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, jest równoznaczny z wycofaniem wniosku.

W przypadku otrzymania sprzeciwu organ, w drodze decyzji, rozstrzyga o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystanie.

Na powyższą decyzję przysługuje wnioskodawcy odwołanie zgodnie z pouczeniem w treści decyzji (ewentualnie wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy).  
 
Uwaga! Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o ponowne wykorzystanie informacji publicznej stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012r., poz. 270, z późn. zm.)

Centralne repozytorium, prowadzone przez Prezesa Rady Ministrów, jest dostępne w sieci teleinformatycznej, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 marca 2014 r. w Sprawie Centralnego Repozytorium Informacji Publicznej, na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. nr 112, poz. 1198 z późn. zm).