2015-12-22

Status prawny

Inspekcja Weterynaryjna Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Świeciu wchodzi w skład niezespolonej administracji rządowej.

Wykonuje budżet Wojewody Kujawsko – Pomorskiego w  części 85/04  - województwo kujawsko – pomorskie, dział 010 – rolnictwo i łowiectwo, jako państwowa jednostka budżetowa – dysponent III stopnia.

Działalność Inspektoratu opiera się na: 

- Ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. z 2010 r. Nr 112, poz 744).
- Zarządzeniu  Nr 1 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 02 marca 2010 r. w sprawie organizacji wojewódzkich, powiatowych i granicznych inspektoratów weterynarii (Dz. Urz. Min. Rolnictwa i Rozwoju Wsi Nr 3, poz. 3).