2015-12-22

Zadania

Inspekcja realizuje zadania z zakresu ochrony zdrowia zwierząt oraz bezpieczeństwa produktów pochodzenia zwierzęcego w celu zapewnienia ochrony zdrowia publicznego.
 
Inspekcja wykonuje swoje zadania w szczególności przez:

1)  zwalczanie:
- chorób zakaźnych zwierząt, w tym zapobieganie wystąpieniu, wykrywanie
i likwidowanie ognisk tych chorób,
- chorób zwierząt, które mogą być przenoszone na człowieka ze zwierzęcia lub przez produkty pochodzenia zwierzęcego, zwanych dalej "zoonozami", lub biologicznych czynników chorobotwórczych wywołujących te choroby;
 
2)  monitorowanie zakażeń zwierząt;
 
3)  badanie zwierząt rzeźnych i produktów pochodzenia zwierzęcego;
 
4)  przeprowadzanie kontroli weterynaryjnej w handlu i wywozie zwierząt oraz produktów w rozumieniu przepisów o kontroli weterynaryjnej w handlu;

5)  sprawowanie nadzoru nad:
- bezpieczeństwem produktów pochodzenia zwierzęcego, w tym nad wymaganiami weterynaryjnymi przy ich produkcji, umieszczaniu na rynku oraz sprzedaży bezpośredniej,
- wprowadzaniem na rynek zwierząt i ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego,
- wytwarzaniem, obrotem i stosowaniem środków żywienia zwierząt,
- zdrowiem zwierząt przeznaczonych do rozrodu oraz jakością zdrowotną materiału biologicznego,
- obrotem produktami leczniczymi weterynaryjnymi, wyrobami medycznymi przeznaczonymi dla zwierząt oraz warunkami ich wytwarzania,
- wytwarzaniem i stosowaniem pasz leczniczych,
- przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt,
- przestrzeganiem zasad identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz przemieszczaniem zwierząt,
- przestrzeganiem wymagań weterynaryjnych w gospodarstwach utrzymujących zwierzęta gospodarskie;
 
6)  prowadzenie monitorowania substancji niedozwolonych, pozostałości chemicznych, biologicznych, produktów leczniczych i skażeń promieniotwórczych u zwierząt, w produktach pochodzenia zwierzęcego, w wodzie przeznaczonej do pojenia zwierząt i środkach żywienia zwierząt;
 
7)  prowadzenie wymiany informacji w ramach systemów wymiany informacji, o których mowa w przepisach Unii Europejskiej;

8)  prowadzenie rejestru zakładów umieszczających na rynku produkty pochodzenia zwierzęcego;

9)  Nadawanie weterynaryjnych numerów identyfikacyjnych podmiotom prowadzącym działalność w zakresie produkcji i transportu produktów pochodzenia zwierzęcego oraz podmiotom prowadzącym działalność nadzorowaną z zakresu:
- przewozu zwierząt,
          - organizowanie targów, wystaw, pokazów,
          - obrotu zwierzętami i ich skupu,
          - prowadzenia miejsc gromadzenia zwierząt, odpoczynku lub przeładunku,
          - prowadzenia punktu kopulacyjnego,
          - prowadzenia zakładu drobiu,
          - prowadzenia chowu i rozrodu ryb,
          - prowadzenia schronisk dla zwierząt,
          - chowu zwierząt dzikich utrzymywanych przez człowieka,
          - utrzymywania zwierząt gospodarskich w celu umieszczania na rynku tych zwierząt oraz ich produktów,
          - zbierania i transportowania, przetwarzania ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego;

10)  kontrole nad prawidłowością realizacji zadań przez lekarzy weterynarii wyznaczonych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii;

11)  przygotowywanie decyzji w I-ej instancji;

12)  prowadzenie dokumentacji z wykonywanych zadań oraz sprawozdawczości wynikającej z obowiązujących przepisów;

13)  współpracowanie z właściwymi organami administracji rządowej i jednostkami samorządu terytorialnego.